Wygrane sprawy sądowe frankowiczów

Uznanie umowy kredytu inkasowanego za nieważną – analiza skutków

Następstwa uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną Jak wynika z uchwały SN z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie III CZP 11/20 Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od…